احمدي نژاد پوتين يا احمدي نژاد يلتسين؟ مسئله اين است!

عکس

دولتي ها اگر بمانند كاري «پوتيني» مي كنند و اگر به زور بركنار شوند، كاري «يلتسيني» خواهند كرد!! شايد اين عُصاره طرح و برنامه تيم احمدي نژاد براي «بهار» باشد! به اين معنا كه اگر حكومتي ها نگذاشتند احمدي نژاد انتخابات باب ميل خودش را برگزار كند تا «مدودف» مورد نظر خودش را از صندوق بيرون بياورد و خودش هم تبديل به «پوتين ايران» شود، دولتي ها مسير تندتري را خواهند رفت! از ديد آنها اگر بنا به «رفتن» باشد، احمدي نژاد مي خواهد چنان رفتن پر سروصدايي داشته باشد كه تبديل به «يلتيسن ايران» شود و با رفتنش سقف نظام را پايين بياورد! شايد براي همين روح الله حسينيان كه زماني مدافع سرسخت احمدي نژاد بود گفته: «اگر مجبور شوم به روي احمدي نژاد شمشير مي كشم!» و اين فقط يكي از اظهارات تند روزهاي اخير است. واقعيت اين است كه حكومت به دوراهي بزرگي رسيده است: يا تن دادن به خواسته احمدي نژاد و يا بركناري خونين و پر هزينه او!
[اول] : رهبر به ناچار تسليم «دولتي ها» مي شود و اجازه مي دهد كه «تيم احمدي نژاد» انتخابات باب ميل خود را بدون ايجاد مشكلات امنيتي براي نظام برگزار كنند! در اين حالت «مدودف ايراني» به جاي احمدي نژاد روي كرسي رياست جمهوري مي نشيند و خامنه اي بايد سالها اسير تيم احمدي نژاد بماند! بديهي است كه حاميان خامنه اي و سرداران سپاه، اين راه حل و تسليم شدن رهبر را بر نمي تابند و آنچنان عصباني مي شوند كه حتي ممكن است مقابل روي رهبري هم بايستند و شمشير بكشند!

[دوم]: بركناري احمدي نژاد و بردن كشور به شرايط اضطراراي! در اين حالت به جاي برگزاري انتخابات رياست جمهوري، رهبر يك «نخست وزير» و كابينه موقت منصوب مي كند و كشور [به قول خامنه اي] از چالشي به نام انتخابات براي هميشه رهايي پيدا مي كند! در آن صورت نظام اداره كشور از رياست جمهوري به نخست وزيري تغيير مي كند و نخست وزير را هم مجلس با اشاره رهبر تعيين خواهد كرد! شايد مقامات سپاه براي برگزاري اين كودتاي خونين، حتي محاسباتي درباره احتمال تلفات را هم كرده باشند. اما در اين وضعيت، احمدي نژاد و تيم دولتي ها سكوت نخواهد كرد و او مانند ماري زخمي مي شود كه زهر كُشنده اش دامان رهبر و حكومت را خواهد گرفت. احمدي نژادي كه روزگاري بنا بود پسر خوبي براي رهبر فرظانه (!) باشد، اكنون مي خواهد اگر در تالار قدرت براي او جايگاهي در نظر نگرفته اند، دست بالا را در فروپاشي و تغيير ساختار نظام بگيرد و با كشيدن نخي كه به پايه بنيادهاي نظام وصل كرده، سقف همه چيز را پايين بياورد و به «يلتسين ايران» تبديل شود!

به هر حال و از هر طرف كه بنگريم؛ احمدي نژاد اينك مانند ارّه تيزي داخل حلق آقاي خامنه اي و نظام گير كرده است؛ ديگر نه مي توان اين ارّه را بيرون كشيد و نه مي شود قورتش داد! و خامنه اي در داوري دعواي اخير نشان داد كه بسيار «دست بسته و خسته» شده و دارد واقعيت را قبول ميكند كه اين «آش كشك خاله» را بايد تا آخر بخورد و عاقبت بايد يك احمدي نژاد را قبول كند: «احمدي نژاد پوتين!» و يا «احمدي نژاد يلتسين»؟! و در هر دو صورت نظام در مقابل اين معجزه(!) هزاره سوم، ناتوان و «بازنده» به نظر مي رسند. [بابك داد]

فيسبوك همگاني

توئيتر

بيوگرافي و ساير رسانه هاي ديگرم در سايت (ABOUT.ME/BABAKDAD)

 

Advertisements